Hyressättning - så fungerar det

När man bor i en hyresrätt och betalar hyra så avser inte beloppet endast rätten att bo i lägenheten. Hyran går även till reparation, underhåll, skatt, finansieringskostnader, el, värme och vatten.

Hyran sätts efter det så kallade bruksvärdet och utgår från hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Bruksvärdet ska beakta lägenhetens storlek, modernitetsgrad, planlösning, husets allmänna läge samt modernitet.

Varför förhandlas hyran varje år?

För fastighetsbolag är hyran den enda intäkten som ger oss möjlighet att bedriva vår verksamhet. För att bibehålla god service, underhåll och genomföra investeringar måste hyran anpassas. Därför förhandlar vi årligen med Hyresgästföreningen.

Hyressättningen och hyresförhandlingen i Sverige är starkt reglerad av lagar och regler. KBAB förhandlar sina hyror med Hyresgästföreningen Region Mitt årligen kring de generella hyresnivåerna men även i enskilda fall som berör andra åtgärder som kan påverka fastigheterna och våra hyresgäster.

Trepartsöverenskommelsen

Trepartsöverenskommelsen är den överenskommelse som Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen gemensamt utgår från i de årliga förhandlingarna.

I trepartsöverenskommelsen har man kommit överens om en vägledning som beskriver vilka faktorer man ska beakta.

Det man beaktar är:

 • Taxebundna kostnader (el, vatten och avlopp, sophantering samt värme)
 • Förvaltnings- och underhållskostnader
 • Räntekostnader
 • BNP per capita och BNP (speglar samhällsekonomin)
 • Inflationen (mäts via KPIF där man också exkluderar hyresfaktorn)

För att undvika stora svängningar under enskilda år är man överens om att beakta ett snitt av ovanstående faktorer under ett antal år. Detta ger då en grund att utgå ifrån i de lokala hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Hur går själva årsförhandlingen till?

 • Förhandlingen påbörjas officiellt när KBAB skickar en sk påkallan om förhandling. Detta görs vanligtvis under september varje år.
 • KBAB och Hyresgästföreningen planerar gemensamt in ett antal förhandlingstillfällen under de kommande månaderna.
 • KBAB lämnar sitt yrkande i samband med (eller inför) det första förhandlingstillfället.
 • Hyresgästföreningen återkommer därefter med sitt motbud.
 • Parterna fortsätter förhandlingarna under de tillfällen som bokats in sedan tidigare.
 • Först när parterna är överens så justeras hyrorna ut mot hyresgäster.