Hyresgästenkät

Så tar vi hand om resultatet av höstens hyresgästundersökning

Under hösten 2023 genomförde vi en hyresgästundersökning med hjälp av analysföretaget AktivBo. En stor andel av alla våra hyresgäster svarade på enkäten och har därmed tillsammans gett oss värdefull information om hur vi kan förbättra oss, våra fastigheter och våra områden.

I undersökningen har vi fått allt från väldigt fint beröm till synpunkter och önskemål men också en tydlig bild av vad man inte är nöjd med. Än en gång tackar vi för det stora engagemanget och alla svar som kommer att hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete för ett ännu bättre boende hos KBAB.

Resultatet för KBAB som helhet

Undersökningen gjordes via analysföretaget AktivBo, ett företag som många andra bostadsbolag runt om i Sverige också tar hjälp av. Under 2019 gjorde vi motsvarande undersökning och vi kan därför jämföra resultatet både med hur det såg ut då och med branschen i sin helhet. Materialet består både av en mängd jämförelsetal och ett mycket stort antal fritextsvar.

Service – trygghet – rent och snyggt

Nästan 80 procent av de svarande är nöjda eller mycket nöjda med KBAB:s service, vårt sätt att skapa trygghet och att hålla rent och snyggt i områdena. Det är dock en siffra som ligger något lägre sedan den senaste undersökningen och även strax under medelvärdet för branschen.

Genom svaren inom det här området ser vi tydligt att vi behöver se över kontaktvägarna till oss. Det handlar till exempel om besökstider, hur lätt det är att anmäla fel och att få tag på rätt person. Många hyresgäster efterfrågar också bättre information från KBAB generellt och inte minst när det gäller vad som ska hända i den egna fastigheten. Vi konstaterar att även om vi årligen genomför en mängd underhållsåtgärder fördelat på hela fastighetsbeståndet så behöver vi bli bättre på att berätta om vad vi gör och hur vi prioriterar.

Det är glädjande att den upplevda tryggheten inte har försämrats nämnvärt i jämförelse med undersökningen 2019 även om det kan skilja sig mellan olika områden. Däremot ser vi den här gången lite lägre siffror när det gäller frågor om hur vi sköter utemiljö och städning av gemensamma ytor.

Lägenheter - allmänna utrymmen - utemiljö

För frågor om lägenheterna har siffrorna sjunkit något sedan förra undersökningen. Det gäller främst vad man tycker om underhållet och utrustningen i lägenheten. Många har också tyckt till om utformningen av gårdar och närmiljö.

Vi noterar särskilt att de förbättringar vi gjorde efter enkäten 2019, till exempel i tvättstugor, nu visar sig som positiva siffror.

Vad händer nu?

Det är en stor mängd material att gå igenom och vi är noga med att ta hand om alla synpunkter. Därför kommer det att dröja ännu en tid innan vi kan berätta om vilka åtgärder vi kommer att fokusera på.

Vi arbetar nu vidare för att kunna presentera resultatet ännu mer detaljerat och även områdesvis. Inom bolaget kommer vi att arbeta brett med resultatet och ta fram planer för vad vi behöver fokusera ännu mer på, både på kort och lång sikt då en del åtgärder är enklare att genomföra medan annat tar längre tid. Vi planerar också för att bjuda in till boendedialoger i vissa frågor för att fördjupa kunskapen om vilka behov och önskemål som finns.

Under våren kommer mer information till respektive bostadsområde men om du under tiden har frågor om enkäten eller om hur vi arbetar vidare med resultatet är du välkommen att kontakta oss.

Hög svarsfrekvens

Över 75 procent av KBAB:s hyresgäster deltog i årets enkät. Kanske var du en av alla som besvarade frågorna som handlade om vad du som hyresgäst tycker om din lägenhet, utemiljön och känslan av trygghet och trivsel. Vi frågade även om vad du tycker om KBAB:s bemötande och service.

Bakgrund

Hyresgästenkäten gick ut till alla våra hyresgäster under hösten 2023 och pågick under sex veckor. Enkäten skickades ut digitalt via sms och mail men var även möjlig att svara på via pappersenkät. Det var möjligt att svara på 15 olika språk och svaren är helt anonyma.