Trygga och trivsamma bostadsområden

KBAB:s styrelse har gett i uppdrag till VD och bolagets ledningsgrupp att under 2021-2022 arbeta fram de strategiska förändringar som krävs för att på bästa sätt leva upp till ägarens mål och resultatkrav och skapa de allra bästa förutsättningar för trygga och trivsamma bostadsområden.

Samhället och dess förutsättningar är under ständig förändring och vi behöver därför utvärdera och utveckla våra arbetssätt för att möta de behov och utmaningar vi ser idag. Som Karlstads allmännyttiga bostadsbolag är vi en viktig part i arbetet med att skapa trygga och trivsamma bostadsområden i Karlstad.

Nya och fler utmaningar

Med tiden har förutsättningarna för vårt bostadssociala arbete förändrats. Vi ser en ökning gällande störningsärenden, allt från enklare störningar till allvarligare störningsärenden som rör kriminalitet. Andra utmaningar vi möter är en ökad psykisk ohälsa i våra områden. Det är dessutom en kraftig ökning av otillåten andrahandsuthyrning och byten av lägenheter vilket leder till ökad otrygghet. Det innebär att vi måste utveckla vårt trygghetsarbete och finnas i alla våra områden och bli bättre på att anpassa verksamheten efter aktuellt behov av insatser. Vi måste ha en mer snabbfotad och lyhörd organisation och fördela de resurser vi har på ett annat sätt än vad vi gör idag för att leva upp till de krav som finns på oss som kommunalt bostadsbolag utifrån dagens bostadssociala utmaningar.

Hög närvaro i våra områden är viktigt och en grund för att skapa trygghet och trivsel och vi måste fördela våra resurser på ett sätt så att de kommer alla hyresgäster och karlstadsbor till gagn.

Så påverkar det våra Plusboende

Idag har vi Plusboende i fyra av våra områden - Orrholmen, Rud, Gruvlyckan och Hemvägen. Plusbovärdar städar våra trappuppgångar samt arrangerar aktiviteter och skapar möten mellan hyresgäster. Som ett led i arbetet med att utveckla arbetssätt och metoder för att skapa de bästa förutsättningarna för trygghet och trivsel i alla våra bostadsområden, kommer Plusboende inte vara kvar som ett boendekoncept.

Det innebär att städningen av våra trapphus framöver kommer utföras av ett städbolag, i stället för av våra plusbovärdar. Den hjälp med lättare ärenden till enskilda hyresgäster som plusbovärdarna gjort kommer inte längre erbjudas. För dig som är över 75 år finns det möjlighet att få hjälp av Fixarservice Länk till annan webbplats. som kommunen erbjuder. Våra caféer och aktiviteter som arrangeras i våra lokaler kommer att fortsätta under våren.

Trygghetsboendekoncept är kvar

Trygghetsboendekonceptet blir kvar då detta är ett samarbete med kommunen och är inriktat på att äldre personer ska kunna bo kvar hemma och därmed minska vårdbehovet i kommunen.