Organisation och ledning

KBAB:s organisation är uppbyggd av avdelningar och enheter inom olika verksamhetsområden. Nedan beskrivs organisationens uppbyggnad och vad de olika delarna jobbar med.

Styrelse

KBAB ingår i Karlstads Stadshus och KBAB:s styrelse är politiskt tillsatt och består av sju ledamöter och sju suppleanter. Styrelsen beslutar i långsiktiga och övergripande frågor som rör bolaget och vår verksamhet.

Företagsledning

KBAB:s organisation har sex avdelningar som leds av varsin avdelningschef. Avdelningscheferna lyder under vd och dessa utgör tillsammans företagets ledningsgrupp. Gruppens uppdrag är bland annat att utarbeta strategiska målsättningar och strategier, säkerställa en effektiv styrning av verksamheten, skapa förutsättningar för samarbete mellan avdelningarna och skapa samsyn och samordna företagsövergripande beslut.

Avdelningar, enheter och team

Fastighetsutveckling

Avdelningens uppdrag är att planera och genomföra långsiktig och övergripande utveckling av fastighetsbeståndet med hänsyn taget till varje enskilt områdes specifika utvecklingsbehov samt med syfte att optimera värdeökning i enlighet med företagets strategier. Detta innefattar existerande fastighetsbestånd samt nyproduktion.

Avdelningen ska även säkerställa relevant expertis och kompetens inom definierade områden som exempelvis el, utemiljö samt fastighets-IT.

Marknad och kund

Avdelningens uppdrag är att marknadsföra och hyra ut hyresobjekt, stärka företagets varumärke och att stötta förvaltningen i att vårda kunder. Avdelningen hanterar också bland annat bostadssociala frågor såsom uthyrning och fördelning av kommunala garantier, förebyggande och hanteringar av störningar samt planering och genomförande av hyresgästaktiviteter.   

Verksamhetsstöd

Avdelningens uppdrag är att leverera lednings- och verksamhetsstöd med hög kvalitet till hela bolaget. Det interna stödet innefattar både strategiskt och operativt stöd inom företagsövergripande områden såsom ekonomi, IT och administration.

HR

Avdelningens uppdrag är att leverera företagsövergripande stöd med hög kvalitet inom hela HR-området. Det interna stödet innefattar både strategiskt ledningsstöd och operativt stöd till verksamheten/medarbetare. 

Fastighetsförvaltning

Avdelningens uppdrag är att förvalta företagets samtliga fastigheter och kunder samt att koordinera och hitta synergier med avdelningarna marknad och kund samt fastighetsutveckling.

Avdelningen består en lokalstrateg som hanterar uthyrning av och annat som berör våra lokaler samt fyra enheter i form av fyra fastighetsområden:

KBAB har tolv bovärdsteam som är indelade i fyra enheter: fastighetsområde 1, 2, 3 och 4. Bovärdsteamens uppdrag är att ta hand om hyresgästen från inflyttning till utflyttning och leverera en kvalitativt hög kundvård. De ska även hantera det löpande underhållet samt utföra reparationer i fastigheterna.

Varje fastighetsområde leds av en förvaltare som i sin tur lyder under fastighetschefen som ansvarar för hela avdelningen för fastighetsförvaltning. Uppdraget för varje fastighetsområde är att förvalta fastigheter och kunder inom enhetens ansvarsområde samt att samordna och samarbeta med övriga fastighetsområden.

Förvaltningsstöd

Avdelningens uppdrag är att stötta förvaltningen avseende underhåll och reparationer. Avdelningen ska även säkerställa relevant expertis och kompetens inom definierade områden som exempelvis brandsäkerhet, rörmokeri och ventilation. 

Källtext