Sök

Miljöarbete

Hos KBAB kan hyresgästerna känna sig trygga med att husen och lägenheterna hela tiden blir allt grönare. Engagemanget för miljöfrågor tog fart på allvar i mitten av 90-talet då bolaget anställde en miljöansvarig.

Sopsortering

sopdekalI det tidiga miljöarbetet var det avfallshanteringen som stod i fokus, för att komma bort från sopnedkasten som då dominerade i flerfamiljshus. Där hamnade allt avfall i samma behållare och eftersom varje trapphus hade ett eget sopkärl blev kostnaderna för tömning höga. Genom att bygga öppna sopgårdar med containrar och kärl ute på bolagets områden reducerades kostnaden för sophantering kraftigt. Konceptet kom att bli känt som ”Karlstadsmodellen”.

Idag kan hyresgästerna slänga allt från papper och kartong till glas, plast och metall i nära anslutning till sitt boende. På nästan alla områden går det numera att sortera ut sitt matavfall. En del områden erbjuder också särskilda problemavfallsrum för sopor som innehåller miljöfarliga ämnen.

De senaste åren har KBAB tagit ett krafttag och märkt om alla miljöstationer med färgkodade skyltar och dekaler. Samtidigt får kärlen nya lock i samma färger som skyltningen, så att sorteringen ska bli enklare för hyresgästerna.

Kemikalier

Nästa steg i miljöarbetet, efter sophanteringen, blev att se över vilka kemikalier, färger och andra potentiella miljö­bovar som användes i bolagets verksamhet. En inventering av kvicksilver och PCB gjordes och har lett till att alla undercentraler och andra anläggningar i bolagets fastigheter nu är fria från dessa giftiga ämnen och kemikalier.

Från att ha kartlagt kemikalier genom ett analogt pärmsystem används idag en webbaserad databas som är gemensam för hela koncernen Karlstads kommun.

Energiförbrukning

renoveringEnergiförbrukningen är en stor miljöbov inom fastighetsvärlden. För att hålla den i schack har KBAB sedan slutet av 1990-talet satsat hårt på "energijakt", där KBAB:s personal bevakar och trimmar bolagets anläggningar . Sedan nittiotalets slut har bolagets energikurva gått rakt nedåt. Den egna organisationens framtagna energideklarationer har resulterat i över 600 förslag till energieffektiva åtgärder som nu betas av.

Vid renovering och nybyggnation tas alla kloka idéer som framkommit till vara. Det märktes till viss del redan när KBAB renoverade på Gruvlyckan och Bellevue. I och med Orrholmsrenoveringen gick det att se en påtaglig påverkan. Nygyggnadsprojekten under 2000-talet har alla byggtekniska detaljer som drar ned förbrukningen. Superisolerade och täta väggar, sol­paneler och kluriga lösningar är exempel på saker som bidrar. Mycket energi sparas också genom att välja energisnåla pumpar för fjärrvärme och varmvatten.

Ofta handlar det inte bara om att installera teknik utan om vad som faktiskt kan ta bort. Behövs den här elektriska komponenten? Finns det fläktar som inte tillför något och därmed är onödiga? Det är exempel på frågor som ställs vid renovering och nybyggnation.

Idag ligger KBAB:s totala energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsel på 107,4 kWh/m2 och år trots att en stor del av fastigheterna består av så kallade miljonprogramsområden. Detta är under Boverkets krav på nybyggda fastigheter som i regionen är 110 kWh/m2 och år. KBAB:s nybyggnadsprojekt håller sedan en tid tillbaka en energianvändning på cirka 65 kWh/m2.

Modern styr- och reglerteknik gör att värme- och ventilationsanläggningar kan läsas av, styras och finjusteras på distans.

Många bäckar små...

  • Alla KBAB:s fastigheter är anslutna till fjärrvärme som kompletteras med frånluftsvärmepumpar och solenergi.
  • De nybyggda åttavåningshusen Lanternan och Pannan har solceller som genererar el till fastigheten. Den används till belysning i trapphus, fläktar osv. Vissa andra fastigheter är förberedda för solceller i väntan på att tekniken ska bli billigare.
  • KBAB har inga bilar som drivs med enbart bensin.
  • Bolaget var drivande i vindkraftsprojektet Vindpark Vänern och var under flera år delägare i fem vindkraftverk tillsammans med Karlstads Energi och Hammarö Energi. Under 2017 övertog Karlstads Energi KBAB:s ägarandel.
  • Solvärmeanläggningarna på Rud, Kvarnberget och Nya Järpen levererade under 2014 tillsammans 164 700 kWh.
  • När alla fastigheter försågs med bredband anslöts även elcentraler och tvättstugor. Det har möjliggjort effektiv installation av utrustning för individuell mätning av el, vatten och antal tvättar, vilket visat sig ge en stor effekt för miljön.
  • Belysning byts succesivt ut mot LED-lampor och förses med tidsstyrning eller andra brytare som sparar energi.
  • I flera av nybyggnadsprojekten används hus med trästomme, vilket bland annat minskar mängden koldioxid vid produktionen och dessutom binder koldioxiden i materialet hela livslängden.
  • Ett radonprojekt med mätning i alla lägenheter har pågått sedan 2013 och gick i mål 2017. Myndigheternas krav är att gränsvärdet i alla bostäder ska vara nått 2020 och KBAB jobbar nu med att åtgärde de lägenheter som har förhöjda värden.
  • Bland exemplen på teknik som provas och utvärderas finns en hiss som alstrar energi på nedvägen och utebelysning som laddas av solceller.
Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext