Sök

Historia

Före andra världskriget hade de statliga och kommunala åtgärderna på bostadsmarknaden varit sporadiska. Det var istället de fria marknadskrafterna som stod för produktionen av nya lägenheter. På 1920- och 30-talet var produktionen av lägenheter större än efterfrågan till följd av de låga inkomsterna.

I slutet av 1930-talet hade kommunerna fått uppdraget att börja med uppförandet av så kallade barnrikehus. För mindre bemedlade, barnrika familjer uppfördes 1937 de första ”Solgårdarna” i Karlstad. Även egna hem för barnrika familjer skulle uppföras. Staden ställde tomter gratis till förfogande och förmedlade lån till de kontanta insatserna. Kommunen skulle därefter allt mer komma att engagera sig i bostadsbyggandet.

Fyrtio- och femtiotalet

Brogatan%2D1967.jpg
KBAB:s första fastighet på Brogatan. Bilden är tagen 1967.

Karlstads Bostadsaktiebolag (KBAB) bildades 1942. Bolagets uppgift skulle vara att låta uppföra eller förvärva bostadsfastigheter och förvalta dem. Det rådde bostadsbrist i Karlstad under efterkrigsåren och bostadsbeståndet var dessutom förhållandevis gammalt.

1942 förvärvade KBAB sin första fastighet: Fenix 13 vid Brogatan 3–5.

1944 uppfördes bostadshus i kvarteret Häradshövdingen vid Norra Allén på Norrstrand. KBAB övertog också de tio barnrikehus som uppförts på Färjestad. I augusti 1949 byggdes bostadshus i kvarteret Mörsaren på Bellevue och i december samma år bostadshus i kvarteret Enen på Kvarnberget.

Det var förändringarnas vindar som satte sin prägel på samhällsutvecklingen efter andra världskrigets slut och det påverkade även KBAB:s verksamhet till följd av att befolkningen ökade och efterfrågan på bostäder var stor. På 1950-talet fortsatte bolaget utbyggnaden av Kvarnberget. KBAB:s stora satsning på nyproduktion på 50-talet avsåg Sixbacken och även lägenheter i kvarteren Hussvalan och Ladusvalan på Färjestad.

Sextio- och sjuttiotalet

orrholmen_under_byggnation.jpg


Höghusen på Orrholmen är på väg att uppföras på den tidigare näst intill obebyggda holmen. Eller holmarna – från början var de två.

Under 60- och 70-talet industrialiserades byggprocessen. Folkmängden ökade allt mer och tvingade fram bebyggelse – i början på 60-talet på Gruvlyckan och 1964 startades byggnadsarbetet med ”Den vita staden” på Orrholmen. I slutet av 60-talet påbörjades bebyggelsen av Norra Rud.

KBAB:s största insatser var i början av 1970-talet då Norra Rud färdigställdes och Kronoparken exploaterades. Byggnadsarbete på Hagaborg påbörjades 1975.

Åttio- och nittiotalet

Centrum%2DGripen.jpg
Kvartert Gripen, där bland annat KBAB:s huvudkontor huserar idag, under uppförande.

På 1980-talet minskades statsstödet till byggandet. Det blev dyrare att bygga och bo och den minskade produktionen påverkade också KBAB. 1982 byggdes dock kvarteret Gripen i centrum. I mitten av 80-talet färdigställdes lägenheter och servicehus på Hagaborg och Våxnäs, som en följd av ett nytt uppdrag att producera boende för äldre av typen trygghetsboende.

Kvarteret Järpen i Viken blev klart för inflyttning 1988, Långtäppan på Rud i början på 90-talet och även Frödingshöjd växte fram. Hybelejen på Herrhagen uppfördes 1990 och kvarteret Storken på Herrhagen byggdes 1996–97.

Tjugohundratalet

nyajarpen.jpg
I början av 2000-talet var bostadsproduktionen låg. Nya Järpen i Viken stod dock klart 2005.

KBAB har förvaltat ett mångsidigt bostadsbestånd och rustat upp och byggt om till en mångfald av boendealternativ – och kostnadsnivåer. ”Att skapa hem med harmonisk tidlös enkelhet” var visionen när Nya Järpen i Viken byggdes år 2004–2005.

Under de senaste årens allt intensivare miljödebatt inspirerades KBAB till byggprojektet Seglet på Orrholmen. Huset är extremt energisnålt och var inflyttningsklart i början av 2007.

Tjugohundratiotalet

flytandehus.jpg
Tolv av lägenheterna i kvarteret Sjögången är byggda på flytande pontoner och stod klara för inflyttning i februari 2013.

Miljötänket har fortsatt in på 2010-talet, då kvarteret Sjögången med 127 lägenheter uppfördes vid Mariebergsviken. Kvarteret är Sveriges första LEED Guld-certifierade bygge.

Efter att Sjögången stod inflyttningsklart 2011–2012 kompletterades kvarteret med tolv flytande lägenheter som blev inflyttningsklara 2013.

Efter ett koncernbeslut tog KBAB i april 2011 över AB Karlstads Studentbostäder (STUB), dess fastigheter och blockhyresavtal med ett antal externa fastighetsägare. Det innebar en ökning av fastighetsbeståndet om cirka 520 lägenheter och att KBAB därmed tog över uthyrningen av dessa och ytterligare 1 000 lägenheter. Sedan 2011 sköter KBAB förvaltningen och uthyrningen av studentbostäder och fick uppdraget att uppfylla Karlstads kommuns bostadsgaranti.

Under 2013 påbörjades bygget av 44 lägenheter i punkthuset Lanternan vid Ruds centrum. Huset tillhör en standardmodell – "Kombohus Plus" – som upphandlats av SABO. Huset stod inflyttningsklart i januari 2015.

I april 2014 togs första sågtaget för 44 nya studentlägenheter i tre trähus på Campusområdet. Konceptet kallas Vännerhem och går ut på att två studenter delar på en lägenhet med varsitt rum, varsitt kontrakt och gemensamt kök och badrum. Genom att modulhusen till stor del färdigställts i fabriken kunde studenterna flytta in redan till höstterminen samma år.

Våren 2015 påbörjades bygget av ännu ett punkthus av modell Kombohus Plus, den här gången på Sixbacken mittemot Våxnäs centrum. Huset är identiskt med Lanternan som stod inflyttningsklart vid Ruds centrum föregående år. Huset stod inflyttningsklart i november 2016.

I nya ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i december 2015 finns inte längre kravet på bostadsgaranti för studenter med.

Ett tredje Kombohus Plus med 44 lägenheter började byggas vid Ruds centrum i augusti 2016. Huset fick namnet Lyktan och inflyttning skedde i februari/mars 2018.

I juni 2017 påbörjades byggnationen av två femvåningshus med totalt 40 lägenheter. Huset som ligger intill Våxnäs centrum fick namnet Hemängen och inflytt skedde i augusti 2018.
 
Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext