Sök

Radon

Sedan några år tillbaka pågår mätningar och åtgärder av radon i KBAB:s fastigheter. Målsättningen är att lägenheterna i beståndet ska ligga under myndigheternas riktvärde på 200 becquerel per kubikmeter.

Var mäter ni?

Mätningar har skett i alla KBAB:s bostadshus under åren 2013–2017.

I områden där blåbetong använts som byggmaterial, och där kommunen tidigare utfört s.k. gammamätningar som visat på förhöjda värden, mäts samtliga lägenheter.

I områden med lägre risk mäts ett representativt urval enligt Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk.

Hur görs mätningen?

Två små svarta dosor med spårfilm placeras i två olika rum i lägenheten.

Dosorna mäter partiklar i luften under minst två månader. Därefter skickas dosorna till analys hos ett oberoende företag.

För att mätningarna ska bli tillförlitliga ska mätningen göras under årets kalla månader, mellan 1 oktober och 30 april.

Är det vanligt med för höga radonhalter?

I dagsläget har cirka 200 av KBAB:s 7 400 lägenheter som ligger över gränsvärdet på 200 Bq/m3. Av dessa finns planerade åtgärder för ett 80-tal lägenheter under hösten 2017. En plan för resterande cirka 120 lägenheter håller på att tas fram utifrån pågående och genomförda tester.

Hur höga halter handlar det om?

Vanligast är att de förhöjda värdena ligger mellan 200–400 Bq/m3. (Fram till år 2004 låg gränsvärdet på 400, därefter sänktes det till dagens 200.) I några enstaka lägenheter på Kvarnberget har KBAB uppmätt värden på 700–800 Bq/m3. Det handlar då om lägenheter där ventilationen på något sätt har satts ur spel. Efter åtgärder ligger dessa lägenheter betydligt lägre idag. På Kronoparken låg ett 20-tal lägenheter mellan 400–1120 Bq/m3. Dessa åtgärdades våren 2016 genom att täta bottenplattorna i framförallt klädkammare och högsta uppmätta värde vid ommätningen var 950 Bq/m3. Högsta värde som uppmätts inomhus i Sverige är 80 000 Bq/m3,  i ett hus byggt på uranrik granit.

radondosa%2Disarplockad.jpg
Radondosan innehåller en spårfilm som registrerar radonhalten i luften så länge dosorna är utplacerad i lägenheten. Därefter skickas de in för analys.

Hur vet jag om värdet där jag bor är för högt?

Efter att vi fått analysrestultatet tar vi kontakt med de lägenhetsinnehavare som har förhöjda värden och informerar om vilka åtgärder vi planerar.

Om du saknar information om utförda mätningar i din lägenhet är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Vilka åtgärder görs om värdena är för höga?

Oftast hjälper det att vi gör ventilationsåtgärder av olika slag. Därefter görs en ny spårfilmsmätning vintertid under två månader för att kontrollera att värderna förbättrats.

Vid besvärligare fall kan det behövas ytterligare åtgäder, som t.ex. att sätta upp gipsplattor, lägga in specialgolvmattor, måla väggar med specialfärg eller sätta upp specialmattor på väggarna.

Ambitionen är att KBAB:s lägenheter ska ligga under gränsvärdet på 200 Bq/m3.

Vad kan jag själv göra?

För att radonhalten i lägenheten ska vara så låg som möjligt finns det några saker att tänka på när det gäller vädring och ventilation i din lägenhet. Här hittar du information om detta.

När mäter ni i mitt område?

Lägenhetsmätningarna påbörjades 2013 i de områden som ansågs ha störst risk för höga radonvärden. År 2017 var samtliga mätningar klara.

Mätperiod jan–mars 2013

Bellevue +
Gruvlyckan

Radonmätning utförd i samtliga lägenheter, med undantag av Bellevuegatan 9 där mätning skett i ett representativt urval.

Förhöjda värden i ett tjugotal lägenheter. I en av dessa lägenheter har radonsänkande åtgärder testats med gott resultat. I två andra lägenheter har vi testat ytterligare radonsänkande åtgärder under sommaren 2017. Hösten 2017 genomfördes en omätning i dessa lägenheter och en plan arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden.

Mätperiod dec 2013–mars 2014

Kvarnberget

Radonmätning utförd i samtliga lägenheter.

Vid den första mätningen klarade ett fyrtiotal lägenheter inte gränsvärdet. Efter ventilationsåtgärder och ommätning återstår ett tjugotal lägenheter med för höga värden. Vi planerar att åtgärda dessa utifrån tester vi genomfört.

Viken

Radonmätning utförd i samtliga lägenheter på Vikengatan 17,20,22 samt Jungmansgatan 8. I övriga lägenheter har mätning skett i ett representativt urval.

Godkända värden i nästan alla lägenheter. I ej godkända lägenheter har åtgärder genomförts och ommätning skedde 2015. En enda lägenhet klarade då inte ommätningen p.g.a. för kort mätperiod. Ytterligare en ny mätning i denna skedde vintern 2016/17 och den blev då godkänd.

Mätperiod dec 2014–mars 2015

Sixbacken

Radonmätning utförd i samtliga lägenheter.

Ett tjugotal lägenheter översteg gränsvärdena och kontaktades under februari 2016 för åtgärder. Efter ommätning återstår 12 lägenheter med förhöjda värden. En plan för dessa lägenheter arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden.

På Petersbergsgatan 30 (Pannan) har vi mätt i 11 lägenheter utifrån ett representativt urval. Alla mätningar på denna adress ligger under gränsvärdet.

Pelaren Tre lägenheter översteg gränsvärdena och har kontaktats. Efter åtgärder och ommätning återstår 1 lägenhet med förhöjt värde. En plan för denna lägenhet arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden.
Herrhagen

Radonmätning utförd i samtliga lägenheter på Karlagatan 18–20, Geijersgatan 16,18,20,21, Herrhagsgatan 60. I övriga hus på Herrhagen har mätning skett i ett representativt urval.

Ett tjugotal lägenheter översteg gränsvärdena och kontaktades under februari 2016. Efter åtgärder och ommätning återstår 12 lägenheter med förhöjda värden. En plan för dessa lägenheter arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden.

Centrum +
Klara

Radonmätning utförd i ett representativt urval av lägenheter.

Alla mätningar ligger under gränsvärdet.

Mätperiod nov 2015–feb 2016

Norrstrand +
Hagaborg

Radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Totalt har vi samlat in värden från 250 lägenheter.

En enda lägenhet (i det s.k. Trevägshuset på Norrstrandsgatan) låg över gränsvärdet och har kontaktats. Efter åtgärder och ommätning kvarstod det förhöja värdet. En plan för denna lägenhet arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden.

Hemvägen +
Plintgatan

Radonmätning utförd i 150 lägenheter utifrån ett representativt urval.

Alla mätningar ligger under gränsvärdet.

Orrholmen +
Sjögången

Radonmätning utförd i 300 lägenheter utifrån ett representativt urval.

Alla mätningar ligger under gränsvärdet.

Kronoparken

Radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Totalt har vi samlat in värden från 250 lägenheter.

Alla lägenheter belägna ovanför markplan ligger under gränsvärdet. Ett 50-tal lägenheter belägna i markplan har däremot värden som överstiger 200 Bq/m3. Åtgärder för dessa lägenheter har påbörjats och fortsätter under 2018 då vi bland annat kommer installera radonsugar i lägenheter med förhöjda värden. Ommätning kommer påbörjas hösten 2018. 

Mätperiod okt 2016–apr 2017

Rud

Radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Totalt har vi samlat in värden från cirka 230 lägenheter.

Alla lägenheter belägna ovanför markplan ligger under gränsvärdet. Tre lägenheter belägna i markplan har däremot värden som överstiger 200 Bq/m3. En plan arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden.

Färjestad

Radonmätning utförd i ett 30-tal lägenheter utifrån ett representativt urval.

Alla mätningar ligger under gränsvärdet.

Långtäppan

På Horsensgatan 5–95 är radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Totalt har vi samlat in värden från cirka 230 lägenheter. Alla lägenheter belägna ovanför markplan ligger under gränsvärdet. Åtta lägenheter belägna i markplan har däremot värden som överstiger 200 Bq/m3. I dessa kommer vi att utföra ventilationsåtgärder och tätning. Ommätning sker hösten 2018. 

På Horsensgatan 1 (Lanternan) har vi mätt i 11 lägenheter utifrån ett representativt urval. Alla mätningar på denna adress ligger under gränsvärdet.

I 65+-boendena på Vänortsgatan 13 och Rudsgårdsvägen 4 A har vi mätt i 12 lägenheter utifrån ett representativt urval. Alla mätningar på dessa adresser ligger under gränsvärdet.

Skåre

Radonmätning utförd i tjugo lägenheter utifrån ett representativt urval.

Alla mätningar ligger under gränsvärdet.

Frödingshöjd

På Frödingshöjd är radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Totalt har vi samlat in värden från cirka 120 lägenheter. 

Alla lägenheter belägna ovanför markplan ligger under gränsvärdet. 17 lägenheter belägna i markplan har däremot värden som överstiger 200 Bq/m3. En plan arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden.

Campus
+ övriga
KBAB-ägda
student-
lägenheter

På Campus (Duettgatan och Triogatan), Frödingshöjd 3,5,7, Fagottgatan 2 och 70 är radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Totalt har vi samlat in värden från cirka 300 lägenheter. 

Alla mätningar ligger under gränsvärdet.

Fler frågor om radon?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi jobbar med mätning och åtgärder. Kontakta Ewa, administratör på KBAB:s enhet för förvaltningsstöd, ewa.larsson@karlstad.se tel. 054-540 75 85.

Informationen på denna sida uppdaterades senast 2018-06-05.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext