flyttlådor

Orrholmen

De högsta siffrorna i resultatet för Orrholmen handlar om trivsel, både i lägenheten och bostadsområdet. De svarande ger också högt betyg på frågor som handlar om KBAB:s bovärdar, deras bemötande och service.

Förbättringsområden

Underhåll

Vi har fått många synpunkter i enkäten om de brister man upplever i vårt underhåll. Just nu pågår planering och budgetering för underhållsåtgärder för 2025 fördelat på våra områden och det är en mängd projekt som utreds. Kommentarer finns också kring vår kommunikation när det gäller åtgärder för fastigheterna. Vi tar till oss av allt detta och vill säkerställa en god dialog framöver.

Trapphus och tvättstugor

Många svar handlar om synpunkter på ordning och städning i tvättstugor och trapphus. Vi förbättrar genom att kontrollera och åtgärda oftare. I tvättstugorna ser vi över behovet av utbyte av torkskåp.

Orrholmsgaraget

Vi kan se att den upplevda tryggheten kan bli bättre i Orrholmsgaraget. Vi har fått pengar från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) för att genomföra en utvärdering av hur den upplevda tryggheten kan påverkas i garaget. Uppdraget genomförs av Urban Utveckling, ett företag som jobbar med områdesutveckling. Rapport ska vara klar sommaren 2025.

Kontakt med KBAB

Många har önskemål om möjligheten att besöka områdeskontoret för sina ärenden. Vi ser över behovet av öppettider generellt på våra områden men också hur vi kan bli ännu mer tillgängliga på telefon.

Utemiljö

En hel del synpunkter har kommit kring utemiljön, och då främst den öppna grönytan ovanpå garagetaket. Vi ser att ytan har stor potential att bli en ännu trevligare plats. Eftersom grönytan även är taket på Orrholmsgaraget som är närmare 60 år gammalt och har en del renoveringsbehov, innebär det att vi behöver ta hänsyn till det när vi utvecklar platsen. Vi behöver också förhålla oss till att området ingår i Karlstads kommuns kulturmiljöprogram, vilket betyder att vi måste anpassa utformningen utifrån de krav som finns i det programmet. Vi tittar nu på hur ytan ska utformas på sikt.

Resultatet för KBAB som helhet

Nästan 80 procent av alla svarande är nöjda eller mycket nöjda med KBAB:s service, vårt sätt att skapa trygghet och att hålla rent och snyggt i områdena. Allra högst betyg får frågan om bemötande i kontakten med bovärdar eller vid serviceanmälan. Omkring 90 procent anger att de trivs i sin lägenhet och i sitt bostadsområde. Det är också glädjande att den upplevda tryggheten inte har försämrats nämnvärt i jämförelse med den senaste undersökningen.

Under våren har vi gjort ett omfattande arbete kring resultatet där alla våra medarbetare har varit involverade på ett eller annat sätt. Nu har vi tagit fram ett flertal åtgärdsplaner på kort sikt och ett underlag för planering på längre sikt. Med detta sammanfattar vi några av de frågor vi prioriterar - dels på övergripande nivå, dels för just ditt område.

Underhåll

Vi har fått många synpunkter på bristande underhåll. Vi försöker alltid att få resurserna att räcka till men vi har en utmaning i att en stor andel av våra fastigheter är byggda under samma tidsperiod och därmed är i behov av större åtgärder och renovering ungefär samtidigt. I vår planering finns en mängd behov identifierade - nu kraftsamlar vi och utreder alla möjligheter som kan bidra till en ökad takt på underhållet.

Just nu pågår planering och budgetering för underhållsåtgärder för 2025 fördelat på våra områden och det är en mängd projekt som utreds. Mer information om vad som kommer att genomföras under nästa år kan vi lämna först efter att KBAB:s styrelse har fattat beslut om budgeten i november.

Även om många har uppfattningen att det finns brister i vårt underhåll så investerar vi ett stort antal miljoner kronor i våra fastigheter varje år. Resultatet är ofta tydligt men många åtgärder i byggnader syns inte utåt. Allt vi gör ska ändå leda till något positivt för dig som hyresgäst och vi noterar att vi kan bli bättre på att berätta om vad vi utvecklar, varför och vilken nytta det har.

Information från KBAB

Många är nöjda med den information vi lämnar från KBAB men årets resultat är sämre än i kundundersökningen som gjordes 2019. Det gäller både information från KBAB i allmänhet och särskild information om vad som ska hända i den egna fastigheten.

Vi tar åt oss av de synpunkter vi har fått och har målet att säkerställa en god kommunikation mellan oss och dig som hyresgäst. Det handlar om att se över både arbetssätt och hur vi utformar och nyttjar våra kommunikationskanaler på bästa sätt. Ett sätt att mötas är genom boendedialog, ett effektivt verktyg för att skapa goda samtal mellan oss. Det vill vi nyttja ännu mer framöver, även för att få höra mer om behoven utifrån vissa frågor i kundundersökningen.

Kontakt med KBAB

Under den här rubriken finns flera frågor samlade som handlar om kontakt med KBAB på olika sätt – telefon, mejl, besök osv. Vi har som mål att vara tillgängliga, synliga och närvarande men resultatet i undersökningen visar att vi kan bli ännu bättre på det. Vi utmanas ständigt i att vara nåbara för dig som hyresgäst samtidigt som vi sköter om våra fastigheter, utemiljön och åtgärdar akuta fel.

Efter sommaren kommer vi bland annat att se över hur vi kan öka servicen via telefon och vilket behov som finns när det gäller öppettider på områdeskontoren.

Soputrymmen/sopgårdar

Vi ser just nu en allmän trend i samhället med överfulla sopstationer, felsorterade och dumpade saker. Så ser det tyvärr också ut i KBAB:s områden på många ställen. Om vi ska lyckas förbättra detta behöver vi alla ta vårt ansvar, både KBAB som hyresvärd och du som hyresgäst.

Vi på KBAB finns på plats, kontrollerar kontinuerligt hur det ser ut och städar upp när det behövs. Samtidigt utreder vi om vi kan ersätta till exempel öppna sopgårdar med andra lösningar. Det är dock en längre process eftersom vi är styrda av förutsättningarna på platsen, att det ofta krävs bygglov och kan innebära stora kostnader som behöver planeras.

Vi passar på att påminna om att följa de instruktioner som finns – sortera rätt och lämna inte möbler och andra grovsopor på KBAB:s avfallsplatser. Bjud inte heller fåglarna på ett skrovmål. Vår önskan är att ordinarie tömningar ska vara tillräckliga och att bovärdarnas kompetens och tid ska användas till annat än att plocka och köra bort skräp. Tack!

Städning av tvättstugor

Den här frågan har fått något högre betyg än vid förra kundundersökningen men resultatet ligger fortfarande lägre än vi önskar. Det gäller i alla bostadsområden utom för de senast byggda fastigheterna. Vi ser återigen över vad vi kan göra, samtidigt som vi konstaterar att det är ett delat ansvar mellan KBAB och alla som nyttjar en gemensam tvättstuga.

Vi på KBAB har ansvar för att det finns bra och tillräckligt med städutrustning och att det grovstädas och ses över av oss eller av entreprenör med jämna mellanrum. Du som hyresgäst har ansvar för att städa efter dig, sätta tillbaka städutrustningen och lämna tvättstugan fin och fräsch varje gång. Tack till dig som bidrar till den gemensamma trivseln!

Utemiljö

De flesta som har svarat på enkäten är nöjda med vår skötsel av utemiljön, vårt val av växter och tillgången på bänkar och bord. Det varierar dock mellan områdena och vi tar till oss av synpunkterna vi har fått och ser utemiljö som ett viktigt utvecklingsområde.